Ashajaa süka wayuunaiki

Wayuuirua na pütchi eere jaapainjatüin tü jashajüinjatükalü.
:point_down:

2 Me gusta

Muy detallado, excelente trabajo Leo! :smiley_cat:

Muy completo Leo. Genial :smiling_face_with_three_hearts: